Képességfejlesztő intézet alapítvány

Alapítványi iratok

Kivonat a Képességfejlesztő Intézet Alapítvány alapszabályából

I. Az Alapítvány adatai

 

 1. Az Alapítvány neve: Képességfejlesztő Intézet Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
 2. Az Alapítvány székhelye: 2400 Dunaújváros, Dunasor 9.1.2. 

 3. Az Alapítvány honlapja: www.kepessegfejlesztointezet.hu
 4. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 


 

II. Az Alapítvány célja és tevékenysége

 

 1. Az alternatív képességfejlesztés egyre nagyobb teret kap és kell hogy kapjon napjainkban, mivel az állami rendszer leterheltsége és módszerei miatt nem mindig képes ellátni a feladatát. Az Alapítvány fő célja, hogy segítse a hozzá forduló felnőtteket és gyermekeket abban, hogy életminőségük, életvezetési képességük, önismeretük, készségeik-, képességeik pozitív irányban változzanak, elsősorban fizikai, lelki, érzelmi közérzetük, életminőségük javulása, életpálya-építésük érdekében. Képességfejlesztésnek tekinthető minden olyan tevékenység, amely az egyén életében alkalmazható tudást biztosít, legyen az az élet bármilyen területe.

Az Alapítvány egyik legfontosabb feladatának a képességfejlesztést, a stressz elleni küzdelmet, a közérzetnek a javítását tartja. A legfontosabb eszközök a rendszeres testmozgás, egészséges életmód, tudatos életvezetés, hagyomány ápolás, coaching, kommunikációs és tanulási technikák, valamint egyéb alternatív képességfejlesztő módszerek.

Az Alapítvány minden célkitűzése szerinti területen foglalkozik ismeretterjesztéssel, képességfejlesztő programok minél szélesebb körben való megismertetésével.

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységeit a 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 34 § (1) a) pontja szerint meghatározott alábbi, közfeladatokat előíró jogszabályok alapján végzi:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u) alapján.
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 141.§ (2) a), (3) g), i), pontjai és a 2011. évi CLXXXIX 13.§ (1) 4. pontja alapján
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 8. és 8a., 10. pontja alapján
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az 1991. évi IV. tv. 13.A § (5) bek. alapján
 • évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja alapján 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • A családi életre nevelés területén A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 3. § (2) bekezdés kimondja, hogy az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló ismeretanyag az alap- és középfokú oktatási intézményekben folytatott oktatás tárgya. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése állami feladatként határozza meg az alapfokú és középfokú oktatás biztosítását.
 • Fogyasztóvédelmi ismeretterjesztés területén A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17. § (2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat, melyet [17. § (5) bekezdés] pl. egyesületekkel együttműködve lát el.

 

 1. Az Alapítvány célja továbbá:
 • Elősegítse az egészségmegőrzés, az egészségügyi kultúra terjesztését.
 • Támogassa a hagyomány őrzést, a szociális munkát, a családsegítést, az időskorúak gondozását végzők tevékenységét, stresszmentes munkavégézést, stress-kezelő képességeik javítását, fejlesztését.
 • Segítse a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését elősegítő képességeik, kompetenciáik fejlesztését az esélyegyenlőség elérése érdekében,
 • Támogassa a gyermekeket és felnőtteket képességeik fejlesztésében, különös tekintettel a tanulási, önismereti és életvezetési képességekre.
 • Elősegítse a hátrányos helyzetű, sérült, veszélyeztetett gyermekek és felnőttek segítését, önismeretük, tanulási-, életvezetési képességeik fejlesztését, alternatív módszerek bevonásával.
 • Vegyen részt a tehetséggondozásban, a tehetségek felkutatásában és támogatásában.
 • Együttműködjön a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, különböző alternatív módszerek kidolgozóival, alkalmazóival.

 

3. Az Alapítvány a fenti célokat a következők szerint valósítja meg:

 • Szakmailag támogatja a korszerű alternatív módszereket alkalmazó képességfejlesztő központok, tehetség pontok, valamint munkahelyek létrejöttét.
 • Támogatja a stressz-szűrést és az alternatív stressz-csökkentő módszerek bevezetését és alkalmazását különös tekintettel a tanulás során átélt stressz kezelésével kapcsolatban.
 • Támogatja a különböző alternatív képességfejlesztő módszerek tanfolyamainak, oktató tanfolyamának megszervezését, az oktatók képzését, valamint az arra rászoruló résztvevők (elsősorban tanulók, nyugdíjasok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek és kisebbségek) részvételét. Ennek érdekében külföldi előadókat hívhat meg és szervezhet képzéseket, továbbképzéseket.
 • Támogatja a különböző alternatív módszerek alkalmazását a szociális munkában, a családsegítésben, az időskorúak gondozásában működők tevékenységében megjelenő stressz csökkentésével, stressz-kezelő képességeik javításával, fejlesztésével.
 • Támogatja és segíti különböző oktatási intézmények (óvodák, iskolák) pedagógusait, nevelőit a tanulási képességek fejlesztésében, tanulási nehézségek kezelésében, és a tehetséggondozásban.
 • Közreműködik az oktatási intézmények céljainak megvalósításában, klubbok, osztályfőnöki órák, szakkörök keretén belül tanulási képességek fejlesztése, tehetséggondozás, önismeret, életvezetés, egészséges életmód és élethosszig tartó tanulás témakörében.
 • Felkészítéseket tart a pre- és perinatális élet konfliktusainak kezelésére; az ifjúság családi életre nevelésére, felkészítésére a szülővé válásra.
 • Támogatja a különböző alternatív képességfejlesztő módszerek kutatását és fejlesztését, ezen módszerek publikálását, ilyen témájú könyvek, egyéb kiadványok kiadását, ismeretterjesztő cikkek megjelentetését és ismeretterjesztő rendezvények, előadások megtartását.
 • Támogatja a képzéssel, tanítással foglalkozó szakemberek, az egészségügyi dolgozók, szociális munkások, mediátorok, pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, pedagógusok, diákok képzését és továbbképzését a különböző alternatív képességfejlesztő módszerek területén.
 • Támogatja mindezen célok megvalósítását a határon túli magyarság körében is. Támogatja a különböző alternatív képességfejlesztő módszerek terjesztését nemzetközi együttműködés, valamint határon átnyúló együttműködések keretében is.
 • Figyelemmel kíséri és értékeli a kapcsolódó jogalkalmazást, javaslatok kidolgozása a jogalkalmazás fejlesztése érdekében, javaslattétellel él a jogszabályok alkotásához, közreműködik azok végrehajtásában.
 • Ajánlást fogalmaz meg az Alapítványt támogató alternatív képességfejlesztéssel foglalkozó szakemberek részére a tevékenységük végzésével kapcsolatban, mely szerint a szakemberek kompetencia határaikon belül segítik a hozzájuk fordulókat készségeik, képességeik és önismeretük fejlesztésében, a minőségileg jobb élet elérésében. A kompetencia határok megfogalmazása a Kuratórium feladata lesz a nemzetközi normák és a haza jogszabályok figyelembevételével
 • Az Alapítvány másodlagosan – költségeinek biztosítása érdekében -, mindazon szellemi tevékenység elvégzésére vállalkozik, melyet jogszabály nem tilt.
 • A célok megvalósítása érdekében pályázatokat írhat ki, kitüntetéseket és díjakat alapíthat. Ezek alapításáról és a megítélés módszereiről, folyamatáról a Kuratórium dönt.
 • Szakértői, szaktanácsadói tevékenység ellátásával szakmai kérdésekben, vizsgáztatás során, valamint szakmai kutatási és fejlesztési tevékenységek végzésével támogatja a minőségi, hiteles alternatív képességfejlesztő munka kialakulását Magyarországon.

 

Az alapítvány adatai:

 

Képességfejlesztő Intézet Alapítvány

Adószám: 18845105-1-07

Cím: 2400 Dunaújváros, Dunasor 9.1.2.

K&H Bank Zrt.

10400463-50526790-80841016

IBAN: HU96 10400463-50526790-80841016

Bejegyző végzés száma: 20.Pk.60.092/2016/6.

Nyilvántartási sorszám: 1099

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-109752/2016.

 

"Amennyiben tudom hogyan működik elmém, akkor azt tudom adni neki, ami a számára legmegfelelőbb az optimális működéshez."

Hurry!